JĘZYK   HASEŁ   PRZEDMIOTOWYCH 

Definicje:

           KATALOG PRZEDMIOTOWY (kp) – katalog rzeczowy, w którym opisy dokumentów ułożone są wg alfabetu haseł przedmiotowych (podobnie jak w encyklopedii).

@           JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH (jhp) – język informacyjno–wyszukiwawczy, którego słownictwo tworzą tematy (ewentualnie z dopowiedzeniem) i określniki, a gramatyką są reguły budowy haseł przedmiotowych.

@           HASŁO PRZEDMIOTOWE  (hp) – zdanie odzwierciedlające treść dokumentu złożone z TEMATU (hp proste)  lub tematu i umieszczonych po nim jednego lub kilku określników (hp rozwinięte), w kolejności ustalonej przez reguły gramatyki języka haseł przedmiotowych.

@           TEMATY I OKREŚLNIKI –  są to wyrażenia przejmowane z języka naturalnego, przeważnie zarejestrowane w odpowiednim słowniku jhp lub odpowiedniej kartotece. Jest to słownictwo znormalizowane (standaryzowane) i kontrolowane. Tematy i określniki winny być : a. poprawne; b. powszechnie znane; c. poświadczone w piśmiennictwie (np. w słownikach); d. niedialektyczne. Mogą to być zarówno nazwy     pospolite (ogólne), jak i własne.